جستجو اقامتگاه های روستایی

نفر

تکمیلش کن

راهدون چیست ؟


راهدون بستری برای تجربه زندگی روستایی است که امکاناتی شامل اقامت در خانه‌های روستایی، سرو غذاهای محلی، آشنایی با آداب‌ورسوم روستایی و تهیه‌ی محصولات محلی را فراهم می‌کند. شما با انتخاب روستا و شخصی‌سازی تور دلخواه خود، تجربه‌ی متفاوتی را با راهدون رقم می‌زنید

مهمان روستایی ها هستید

تورهای راهدون را روستایی ها برگزار میکنند

زندگی محلی را تجربه می کنید

با غذاهای محلی و آداب و رسوم روستاییان آشنا شوید

سفری ایمن و منحصر به فرد

پلتفرم راهدون با روستاییان ، آژانس های گردشگری و تورلیدرها همکاری میکند

روستاهاراهدون

کرباسده


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

جیرده آلیان


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

ظفر محله


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

شالما


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

سوئه چاله


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

بره سر


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

میلاش


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

ارده


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

تکرم


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

قلعه رودخان


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا
راهدون

سرخشکی


بیمه و مجوز رسمی
غذای محلی
ظرفیت 25 نفر
خانه محلی
سرویس حمل و نقل
راهنما
مشاهده روستا

تورهاتکمیل شد
راهدون

راهنما : پرهام یوسفی

روستاگردی در ظفرمحله شاندرمن


11 خرداد 1397
1 روزه
لیدر: پرهام یوسفی
ظرفیت: 21 نفر

45,000 تومان
ثبت نام
تکمیل شد
راهدون

راهنما : فایزه جعفرپور

روستاگردی در جیرده آلیان


31 مرداد 1397
3 روز و 2 شب
لیدر: فایزه جعفرپور
ظرفیت: 20 نفر

185,000 تومان
ثبت نام
تکمیل شد
راهدون

راهنما : سمانه گلزاده

تور طبیعت گردی روستای شالما


29 شهریور 1397
2 روز و 1 شب
لیدر: سمانه گلزاده
ظرفیت: 20 نفر

234,000 تومان
ثبت نام
تکمیل شد
راهدون

راهنما : فایزه جعفرپور

تور روستاگردی کرباسده


12 مهر 1397
1 روزه
لیدر: فایزه جعفرپور
ظرفیت: 20 نفر

206,000 تومان
ثبت نام
تکمیل شد
راهدون

راهنما : فایزه جعفرپور

روستاگردی جیرده آلیان


03 آبان 1397
1 روزه
لیدر: فایزه جعفرپور
ظرفیت: 5 نفر

125,000تومان 20,000 تومان
ثبت نام
تکمیل شد
راهدون

راهنما : فایزه جعفرپور

جیرده آلیان


17 آبان 1397
2 روز و 1 شب
لیدر: فایزه جعفرپور
ظرفیت: 5 نفر

121,800 تومان
ثبت نام
راهدون

راهنما : فایزه جعفرپور

روستاگردی در قلعه رودخان


27 دی 1397
1 روزه
لیدر: فایزه جعفرپور
ظرفیت: 30 نفر

22,000 تومان
ثبت نام